arashindo:

Sakurai Sho & Kitagawa Keiko di Singapura

Kitagawa-chan WAVED *dies*

deanlirium      ✿